Brede maatschappelijke coalitie presenteert voorstel Autobrief 2: Slimmer stimuleren en eenvoud

Een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen presenteert vandaag een gezamenlijk plan naar het kabinet en de Tweede Kamer voor de autobelastingen 2017 tot en met 2020.

De coalitie geeft met dit plan een samenhangend antwoord op de verschillende uitdagingen om de autobelastingen minder marktverstorend te laten zijn en doelen uit het Energieakkoord te realiseren. Met minder marktverstoring en meer eenvoud dan in het huidige systeem, met een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt, met meer stimulering op maat van elektrische auto’s in plaats van generiek via de bijtelling, met meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst.

Eenvoudiger belasten en minder marktverstoring
- Naar één bijtellingstarief van 20-21% voor auto’s van de zaak in de periode van Autobrief 2
- De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw.

Slimmer stimuleren
- een Innovatie-EV fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s – zowel nieuw als gebruikt – te stimuleren voor bedrijven én particulieren
- de coalitie geeft in de brief aan hoe dit fonds kan worden gefinancierd
- bijtellingstarief van 7% voor volledig elektrische auto’s
- Vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s en half tarief MRB voor semi-elektrische auto’s
- Geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020
- Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers

De plannen om eenvoudiger te belasten en slimmer te stimuleren zijn voor de coalitie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De brief van de vijf partijen is een maatregelenpakket voor de Autobrief 2, die voor de zomer wordt verwacht en waarin de staatssecretaris van Financiën zijn plannen ontvouwt voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020.

Bijgaand de brief die de vijf partijen vandaag naar het kabinet en de Kamer hebben verstuurd.

 

 

Quotes organisaties

Frits van Bruggen, Hoofddirecteur ANWB: “De ANWB wil dat de elektrische auto ook voor particuliere automobilisten bereikbaar wordt. Dat kan door ze een aanschafsubsidie te geven en een vrijstelling van de wegenbelasting. Dat is goed voor hun portemonnee én voor het milieu.”

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG : “We zijn het er in een brede coalitie over eens dat er nu snel een einde gemaakt moet worden aan de marktverstoring, door te kiezen voor één bijtellingstarief en geleidelijke afschaffing BPM en daarnaast is op ons initiatief een fonds voorgesteld waarmee ook particulieren gestimuleerd worden elektrisch te gaan rijden. De automotive sector, de consumenten en de milieusector hebben gesproken, het woord is nu aan het kabinet en aan de Kamer.”

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging: “Dit Mobiliteitsakkoord pakt de marktverstoring in de autobranche eindelijk goed aan. Fiscaal gestoord gedrag komt daarmee ten einde en door middel van gerichte fiscale sturing komen we tot minder marktverstoring, stabiele belastingheffing en eenvoud in de uitvoering. Wat begon bij de opening van AutoRAI 2015 toen minister-president Rutte ons voorstel omarmde om vanuit een brede coalitie een voorstel te doen voor de autobelastingen mondt vandaag uit in dit gemeenschappelijke voorstel.”

Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu: “Dit voorstel stuurt slimmer op 200.000 elektrische auto’s in 2020. We kiezen vol voor de volledig elektrische auto, we maken elektrisch rijden aantrekkelijk voor de consument en sturen gericht op de elektrische kilometers van de Plugin-elektrische auto’s. Dat doen we met een nieuw op te richten Fonds van 250 miljoen per jaar en met blijvend lage bijtelling en vrijstelling van motorijtuigenbelasting voor de volledig elektrische auto.”

Pieter Hofstra, voorzitter VNA: "Het is goed dat er een breed draagvlak is voor een vereenvoudiging van de autobelastingen met één tarief voor privégebruik van de auto van de zaak, waardoor de perverse prikkel uit het bijtellingssysteem wordt gehaald. Dit is goed voor de berijder, de werkgever en de autoleasebranche. De zakelijke berijder kan weer de auto rijden die het best bij hem past."

Autobrief 2

Deze pagina delen