Privacyverklaring BOVAG inzake Bemiddeling

 

Persoonsgegevens

Door BOVAG worden persoonsgegevens verwerkt. BOVAG vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. BOVAG is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 

Verwerking van uw gegevens

Door gebruik te maken van BOVAG Bemiddeling laat u bepaalde gegevens bij BOVAG achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u het formulier “hulp bij klachten” op www.bovag.nl invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van vijf jaar.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door BOVAG verwerkt en worden gebruikt om de wederpartij in het geschil te benaderen met als doel het geschil te beslechten. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft.
 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen.
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 

ELENA

Zie voor het waarschuwingssysteem ELENA bovag.nl/elena.
 

Algemeen privacybeleid

Zie voor het algemene privacybeleid bovag.nl/privacybeleid.