Bougie

De bougies, meestal één per cilinder, maken deel uit van het elektrische gedeelte in je motor. Een bougie steekt met het uiteinde in de verbrandings-ruimte zodat het ontstekingssysteem daar stroom doorheen kan voeren en de vonk kan overslaan. De vonk zorgt weer voor de ontbranding van de brandstof.
De werk¬tempe¬ra¬tuur in de ver¬brandings¬ruimte moet 500-900 °C. zijn, omdat alleen onder die omstandigheden de bougie niet vervuilt en anders slecht gaat functione¬ren. Gebeurt dit wel dan is er een slechte verbran¬ding wat weer zorgt voor ¬verminderde motorpresta¬ties, een hoger brandstof¬verbruik en extra-vervuilende uitlaatgassen. Een bougie moet op den duur worden vervangen, maar gaat tegen¬woordig tot wel 60.000 kilome¬ter mee.