Elena

De bij BOVAG aangesloten bedrijven maken gebruik van een landelijk waarschuwingssysteem ('Elena'), waarmee ze elkaar informeren over klanten die zich eerder niet aan een huur- of proefritcontract hebben gehouden. De opname van de gegevens staat vermeld in artikel 19 van de algemene huurvoorwaarden. De registratie in het centrale systeem wordt automatisch per brief gemeld aan de betreffende personen of bedrijven. Het registeren van personen/bedrijven wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

REDEN VAN REGISTRATIE

Een huurder kan worden geregistreerd indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 1. Diefstal/verduistering van het voertuig door de huurder/proefritmaker;
 2. Het plegen van strafbare feiten met het voertuig waarvan aangifte wordt gedaan (diefstal, smokkel, etc.);
 3. Buitengebruikstelling van het voertuig;
 4. Het niet betalen van openstaande rekeningen voor een bedrag hoger dan € 50 of het bedrag verschuldigd per dag voor de betreffende voertuig wegens o.a. een niet-betaalde opgelopen bekeuring, niet-betalen van de huursom, niet-betalen van reparatiekosten;
 5. Opzettelijk (WA-)schade toebrengen aan het voertuig;
 6. Het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van het voertuig zonder dat daarvoor door de huurder een aannemelijke oorzaak gebaseerd op overmacht wordt aangedragen;
 7. Het voertuig bevindt zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar de auto of motor ingeleverd moet worden en de betreffende verhuurder verkeert in de gerechtvaardigde veronderstelling dat dit niet te wijten is aan overmacht van de huurder/proefritmaker;
 8. Buitensporig gewelddadig gedrag jegens medewerkers van bij BOVAG aangesloten bedrijven of waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 9. Buitensporig gewelddadig gedrag resulterend in schade hoger dan € 50 aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van bij BOVAG aangesloten bedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 10. Het opgeven van een valse identiteit;
 11. Het opgeven van een vals adres waardoor de huurder/proefritmaker niet traceerbaar is.
* voertuig: huurvoertuig of voertuig dat voor een proefrit wordt meegegeven.
* huur kan zowel tegen betaling als om niet geschieden.

Bovenstaande gedragingen en/of omstandigheden genoemd onder 5, 9 , 10 en 11 kunnen niet alleen van toepassing zijn op huurders/proefritmakers van voertuigen van leden van BOVAG, maar ook op potentiële huurders/proefritmakers.
 

Protocol Elena

Het protocol Elena kunt u hier downloaden.
 

BEZWAAR TEGEN REGISTRATIE

De Autoriteit Persoonsgegevens kent u twee rechten toe die in het verlengde van inzage liggen; correctie en verzet. Correctie houdt in dat u ons concreet om door u voorgestelde wijzigingen kunt vragen, wanneer de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn, of wanneer ze – gezien ons doel – onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel als ze anderszins in strijd met enige wet worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar tegen uw registratie maken (in verzet gaan), indien u hiertoe persoonlijke omstandigheden kunt aanvoeren. Wilt u een beroep doen op uw recht van correctie en/of bezwaar maken, ga dan naar inzage.elena.nl.