Politieke standpunten

BOVAG voert een actieve lobby voor leden en hun klanten. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, bij ministeries en bij andere overheidsorganen zoals de RDW, het CBR, de Belastingdienst, bij decentrale overheden en ook in Brussel. Dat doen we zelf en vaak ook met anderen. Zo participeren we bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie Vooruit!.
 

1. BPM afschaffen

De belasting op auto’s in Nederland is structureel te hoog in vergelijking met andere landen, en ook in vergelijking met wat de Rijksoverheid investeert in infrastructuur. De belasting op nieuwe auto’s (BPM) afschaffen helpt om de autobelastingdruk naar een normaler niveau te brengen. Het lost ook andere problemen op, want de spelregels rondom de BPM die moet worden betaald bij parallelimport werken ook fraude in de hand en verstoren de markt. Die marktverstoring leidt er tot slot toe dat er meer gebruikte auto’s vanuit het buitenland worden ingevoerd ten koste van de aanschaf van nieuwe auto’s in ons eigen land, wat de Nederlandse milieudoelen moeilijker realiseerbaar maakt
 

2. Bereikbaarheid verbeteren

Zodra de economie aantrekt zien we de wegen weer dichtslibben. Daarom kan niet langer worden bezuinigd op onderhoud van en investeringen in snelwegen. Tegelijkertijd kan het probleem alleen écht worden opgelost als de doorstroming naar en in binnensteden wordt verbeterd. Denk aan:
  • Slimme stadsdistributie van goederen
  • Ketenmobiliteit, het slim koppelen van diverse vervoersmiddelen en -wijzen (auto, tweewieler, openbaar vervoer). Vervoersmiddelen connected maken (zie punt 7 over data) gaat helpen dit te realiseren
  • Meer ruimte voor alternatieve vervoerswijzen zoals deelauto’s, ‘light electric vehicles’ en de fiets
 

3. Fiets fiscaal stimuleren

Wie naar zijn werk fietst verbetert de bereikbaarheid, draagt bij aan de luchtkwaliteit en werkt daarbij ook meteen aan zijn eigen gezondheid. Met de komst van de e-bike en speed-pedelecs is het potentieel bovendien enorm toegenomen.
Daarom stellen wij het volgende voor:
  • De aanschaf van een fiets, gebruikt voor het werk, fiscaal stimuleren door de oude bedrijfsfietsenregeling in ere te herstellen
  • Het werkgerelateerd gebruik van de fiets van de zaak fiscaal belonen. Bijvoorbeeld in de sfeer van de bijtelling. Dit geldt ook voor elektrische fietsen en speed-pedelecs.
 

4. Lappendeken milieuzones aanpakken

Steeds meer Nederlandse steden stellen milieuzones in. Wat BOVAG betreft maken deze zones op termijn geen onderdeel uit van de oplossing om steden gezond en leefbaar te houden. Het wagenpark wordt immers in rap tempo schoner.
Wat BOVAG betreft moet zolang milieuzones bestaan altijd worden voorkomen dat die in elke stad anders worden ingericht waardoor in Nederland een lappendeken van toegangseisen ontstaat.
 

5. Vastgoed flexibiliseren

Omdat bestemmingsplannen vaak star en niet flexibel zijn daalt de waarde van vastgoed in winkelgebieden en op bedrijfsterreinen en is er leegstand. De gevolgen worden steeds meer voelbaar en zichtbaar; er ontstaat verpaupering. Starre bestemmingsplannen, dalende vastgoedwaarde en leegstand zijn slecht voor de ondernemer en ook voor het winkelend publiek. Daarom zouden gemeenten gestimuleerd moeten worden om bestaande bouw te saneren, flexibel in te zetten en om creativiteit te belonen.
 

6. Tellerfraude beter handhaven

Sinds 2014 is er een wet die tellerfraude verbiedt en registratie verplicht. Deze wet werkt op papier goed, maar in de praktijk zitten politie en openbaar ministerie onvoldoende hard achter fraudeurs aan.
Steeds meer voertuigen zijn verbonden met internet. Daardoor kunnen verplaatsingen worden geregistreerd, wat vele mogelijkheden biedt om frauderen met de tellerstand tegen te gaan.
 

7. Voertuigtelematica geeft consument keuzevrijheid

De huidige en volgende generaties voertuigen staan steeds vaker in verbinding met internet. Daarmee ontstaat een nieuwe datastroom. In het belang van de consument moet er duidelijkheid komen welke data in het voertuig en door het voertuig gegenereerd wordt, waar deze data naartoe gaat en waar deze gegevens voor worden gebruikt. Ook moeten er afspraken komen over de mogelijkheden voor opt-in en opt-out voor de consument. De kans dat ‘de markt’ dit zelf snel en op een goede manier gaat regelen is klein. Daarom moet er Europese regelgeving op dit punt komen.
 

8. Verkeersveiligheid waarborgen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en te waarborgen, zouden in principe alle voertuigen met een kenteken verplicht periodiek geïnspecteerd moeten worden.

Een andere maatregel die bijdraagt aan de verkeersveiligheid is het online verbinden van voertuigen. Als bijvoorbeeld ook de elektrische fiets connected wordt, dat kan hij deel uit gaan maken van systemen waarbij voertuigen elkaar in het verkeer herkennen en rekening houden met elkaar. Online verbonden voertuigen maken gebiedsspecifieke snelheidsbeperkingen mogelijk waardoor bijvoorbeeld een speed- pedelec in de stad niet sneller kan dan 25 km per uur en daar, op dat moment veilig op het fietspad aan het verkeer kan deelnemen. Zodra de speed-pedelec het gebied waarin de snelheidsbeperking geldt verlaat, kan hij weer op volle snelheid verder.

Ook het stimuleren van adaptieve/semi-autonome rijtaakondersteunende systemen op (denk aan adaptive cruise control en stuurassistenten) op (nu met name) auto’s kan helpen bij het vergroten van de verkeersveiligheid. BOVAG ziet daarom graag dat deze door de overheid gestimuleerd zouden worden.
 

9. Nederland voorbereiden op nieuwe brandstoffen en aandrijftechnieken

Om dit voor elkaar te krijgen moet:
  • Er tijdig geïnvesteerd worden in laadinfrastructuur (snelladen!) en waterstofinfrastructuur
  • Dde aanschaf van elektrische auto’s door particulieren gestimuleerd worden
  • Er duidelijkheid geboden worden over de toekomstige bijdrage van biobrandstoffen (waaronder groen gas). Die duidelijkheid moet gaan over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van beleid (langjarige afspraken met de overheid kunnen maken).