Contacthoek

De contacthoek is de hoek, gemeten in graden of procenten, waaronder sprake is van contact bij de contactpunten. Contactpunten komen alleen voor bij oudere auto’s.
De contacthoek bepaalt de oplaadtijd van de condensator in een conventionele ontsteking. Het is de hoekverdraaiing van de onderbrekeras in de stroomverdeler, waarbij de contactpunten tijdelijk op elkaar rusten en dus onderling contact maken. Als de contactpuntafstand groot is, staan de contactpunten lang open en is de uiteindelijke contacthoek dus relatief klein. Voor een (binnen de gestelde grenzen) zo hoog mogelijke onstekingsspanning moet de contacthoek relatief groot zijn. De contacthoek kan worden gemeten met een contacthoekmeter. Bij een te geringe contacthoek wil de motor niet aanslaan