Euronormen

Definitie
Twee- en driewielige voertuigen moeten op het gebied van uitlaatgasemissie aan bepaalde Europese normen voldoen.
 
Uitleg
Vooral de uitworp van vluchtige organische stoffen draagt bij tot de ongewenste vorming van de ozonlaag. Het betreft hier de emissie van koolmonoxide (CO), koolwaterstofverbindingen (KWS) en stikstofoxiden (NOx). Alle sinds 1997 als nieuw verkochte voertuigen moeten voldoen aan de grenswaarden zoals vermeld in de EU-typegoedkeuring.